Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2013/00218

Vydanie súhlasu v zmysle §14 ods.2 písm. a) v znení § 13 ods.2 písm. l) zákona 543/2006 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p. na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia – maringotky na dobu 10 rokov, na parcele č. KN-E 5023 (KN-C 2954) vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča na území Národného parku Nízke Tatry a

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže