Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/02091 CEN

Žiadosť Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, o vydanie súhlasu na výrub stromov 3 ks smreka obyčajného na parcele č. KN-C 2945/2, 2946/5 (LV č.11) v k.ú. Demänovská Dolina na území Národného parku Nízke Tatry

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže