Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/01633 CEN

Žiadosť Miloša Barteka, bytom Okoličné 385, 031 01 Liptovský Mikuláš, doručená dňa 22.07.2013 o vydanie súhlasu na výrub drevín na parcele č. KN-C 2955/30 (ttp) v k.ú. Demänovská Dolina na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu začatia výstavby „Polyfunkčný objekt služieb“ /stavebné povolenie č.j. SÚ-560/2013-SP/

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže