Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/01011-CEN

 

 žiadosť Ing. Štefana Rojčeka– SHR, 032 14 Ľubeľa 406, IČO: 37906755 , o vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. e) a l) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n. zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat – oviec - na voľných ležoviskách, ako aj na ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadeniana ich ochranua umiestnenie maringotky na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, na kultúrnych dieloch podľa LPIS, č. 1501/1, 1502/1, 1503/1, 1504/1 v k.ú. Zemianska Ľubeľa a kultúrne diely 1506/1, 1508/1 v k.ú. Liptovské Kľačany

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže