Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/00774-CEN

Žiadosť Ing. Františka Staša a Janky Stašovej, 034 72 Liptovská Lúžna č.47 o vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č.KN-E 5023 (LV 1387) vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča na území Národného parku Nízke Tatry

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže