Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/00562-VIT

žiadosť Roľníckeho družstva Dovalovo, Dovalovo 515, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00633437, o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat ako aj na umiestnenie košiarov a zariadení pre pastvu hospodárskych zvierat na trvalých trávnych porastoch v užívaní žiadateľa v ochrannom pásme Tatranského národného parku v k.ú. Dovalovo a na pozemnú aplikáciu priemyselných hnojív a chemických látok na ochranu rastlín pri poľnohospodárskom obhospodarovaní ornej pôdy a trvalých trávnych porastov v užívaní žiadateľa v ochrannom pásme Tatranského národného parku v k.ú. Dovalovo

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže