Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/00186-CEN

Žiadosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00621153, doručená dňa 14.01.2013 o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 a §48 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn. n. p. na výrub stromov a spracovanie vrcholcovej kalamity na nelesných plochách v lokalite Brtkovica, parc. č. 2076 KN 806 a na LV 1013, v lokalite Hôrka p.č. 201 na LV 1013, p.č. 199 na LV 2440 a p.č. 200 a 798 na LV 2561 v k.ú. Liptovská Porúbka

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže