Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/2291/Cen

Vydanie súhlasu podľa § 14 ods.2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p, k.ú. D. Dolina, Žiadateľ: TMR a.s.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže