Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-LM-OSZP-2018/2094-CEN

12.02.2018
Žiadosť o súhlas na zásah do biotopu z dôvodu výstavby 2 individuálnych rekreačných chát ( investor : Peter Berešík) pre spoločnosť HLINA s.r.o. , na parc. č. 2945/123, v k.ú. Demänosvká Dolina , okr. Lipt. Mikuláš. Viac