Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-LM-OSZP-2018/8982-CEN

14.08.2018
Súhlas na výrub náletových drevín (do 40cm priemer) na parcele KN-C 3110 (TTP) v k.ú. Partizánska Ľupča , pre Ing. Rastislava Huttu a manž. Ing. Tatianu Peršakovú z dôvodu navrátenia charakteru TTP dotknutej parcele Viac

 

OU-LM-OSZP-2018/8987-CEN

14.08.2018
Vydanie súhlasu v zmysle §14 ods.2 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp na realizáciu pracovných bremenových letov vrtuľníka, z dôvodu montáže vodojemu na stavbe „ Súbor stavieb technickej infraštruktúry, lokalita K3,K4, Y5 Lúčky – Demänovská Dolina“ k.ú. Demänovská Dolina, okr. Liptovský Mikuláš, pre Liptovskú vodáresnkú spoločnosť a.s. Viac

 

OU-LM-OSZP-2018/8044-CEN

13.08.2018
Súhlas na pasenie hospodárskych zvierat (ovce) ma parc.č. KN-C 1340,1341,1342,4682,1417,1559,1560,1561,1819/1 , k.ú. Partizánska Ľupča pre Mgr. Kamilu Čintalanovú Viac