Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-LM-OSZP-2017/9707-Ku

15.08.2017
Žiadosť TJ Družba Smrečany – Žiar, Turistický klub, Žiar 110, 032 05 Smrečany na vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona 543/2002 Z.z. na umiestnenie informačnej panoramatickej tabule na vrchole Plačlivého, v kompetenčnom území Tatranského národného parku. Viac