Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-LM-OSZP-2018/06030-Ku

17.05.2018
Žiadosť Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina, IČO 30232368 o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra a Pellacol pri lesoochranárskej činnosti v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) a § 14 ods. 2 písm. c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. v kompetenčnom území Tatranského národného parku, kde platí 2. a 3. stupeň územnej ochrany, Cervacol extra na JPRL 219b11, 219b20, 221b30, 221d11, 221d20, 222d20, 224a30, 228a20, 248c20, 249 20, 255 20, 264c30, 272 30, 507b20, 536a30, 3001 40, 3002b50 LHC Račková; Pellacol na JPRL 221b20, 225a, 257 20, 264c20, 267 20, 268a, 366a, 367, 494a20, 515 20, 515 30, 516 20, 536a20, 3001 30, 3002b20, 3002b30 LHC Račková. Viac