Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-LM-OSZP-2017/11040-Ku

22.09.2017
Žiadosť Urbárskeho spolku vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo 032 42 Vavrišovo 307, IČO 30233046 doručenej na tunajší úrad dňa 21.09.2017 o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra pri lesoochranárskej činnosti v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. v kompetenčnom území Tatranského národného parku, kde platí 3. stupeň územnej ochrany, JPRL 1381, 382, 386, 387b, 429, 430, 435, 436, 437, 438a, 438b, 443a, 455, 456, 457, 458a, 458b, 458c, 458d, 459, 483, 484, 485, 489, 490b, 491a, 491b, 492a, 493, 495b, 496, 497, 503, LHC Račková, k.ú. Jamník. Viac