Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-LM-OSZP-2017/11760-CEN

13.10.2017
Súhlas na výrub stromu, druh smrek obyčajný na parcele č. KN-C 2944/2 vedeje v KN ako zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänosvká Dolina na území NAPANT, pre žiadateľa APAL s.r.o., D.Dolina 34 Viac

 

OU-LM-OSZP-2017/11773-CEN

13.10.2017
Súhlas na zásah do biotopu v zmysle §6 zákona 543/2002 Z.z. v súvisloti so stavbou "Optická siel Profi-Net, Biela Púť", k.ú. Demänosvká Dolina pre spoločnosť Miroslav Fútor FMTech Viac