Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-LM-OSZP-2016/10598-CEN

30.09.2016
Súhlas na výrub stromov (smrek obyčajný) pre Jozefa a Janku Brziakovcov na parc.č . KN-E1735 (KN-C 3496/2) v k.ú. Liptovský Ján Viac

 

OU-LM-OSZP-2016/10496-CEN

29.09.2016
Súhlas na výrub drevín ( 5 ks smrek, 2 ks vŕba) na parcele č. 2922/24, k.ú. Demänovská Dolina, pre Ing. Jakuba Vojteka Viac