Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-LM-OSZP-2016/12571-Ku

01.12.2016
Žiadosť Komposesorátu - Pozemkového spoločenstva Liptovská Anna, Liptovská Anna 77, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO 30231841 o vydanie súhlasu:
- na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra pri lesoochranárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na území ochranného pásma Tatranského národného parku, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, JPRL 590a, 596a, 600, 601a, 602, 604a, 604b, 606a, 608b, 652, 653b, k.ú. Liptovská Anna
- na oplotenie pozemku za hranicami zastavného územia obce v zmysle 13 ods. 2 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.na území ochranného pásma Tatranského národného parku, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, JPRL 600, 601a, 602, 604a, 604b, 606a, 619a, 620b , 652, 653b, k.ú. Liptovská Anna Viac