Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Dolnom Kubíne

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

Z/2014/00411

26.02.2014
Žiadateľ žiada o súhlas na pasenie, košarovanie, napájanie HZ a ubytovanie v uvedených lokalitách. Viac

 

Z/2014/00001/2-7ST

23.12.2013
konanie vo veci priestupku - výrub drevín Viac