Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-LM-OSZP-2017/06420-Ku

22.05.2017
Žiadosť na vydanie súhlasu na státie plávajúceho zariadenia (požičovňa malých plavidiel v rekreačnom stredisku Marina Liptov) na vodnej ploche VN Liptovská Marav k.ú. Bobrovník, žiadateľ Luxoria s.r.o., Priekopy 71, 821 08 Bratislava, IČO 454 27 887. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/8565-Mu

23.05.2017
Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce Turčianske Jaseno v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
Žiadateľ: JEGE inžinierska činnosť - technické poradenstvo, Žilina zastupujúci investora D. Schudicha.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 31. 05. 2017.
Na prihlásenie sa je možné použiť adresu: milan.mucha@minv.sk Viac

 

OU-RK-OSZP-2017/005196-003

24.05.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochrannej zóny hniezdiska orla krikľavého v k.ú. obce Liptovská Štiavnica (na základe žiadosti ŠOP SR, Správy NAPANT), obhospodarovateľ Urbariát - pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna Viac

 

OU-RK-OSZP-2017/005193-003

24.05.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochrannej zóny hniezdnej lokality orla krikľavého v k.ú. obce Ivachnová (na základe žiadosti ŠOP SR, Správy NAPANT), obhospodarovateľ Pozemkové spoločenstvo Ivachnová Viac

 

OU-NO-OSZP-2017/009550

22.05.2017
Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti AGROVEX Novoť, družstvo, 029 55 Novoť o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK, AMOFOS, močovky a hnoja) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, v užívaní družstva, v k.ú. Novoť, v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z..
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .
Dátum zverejnenia:22. 05. 2017 Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]