Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP3-2016/048032/Bal

08.12.2016
Žiadosť o oplotenie pozemku, v k.ú. Krasňany, parcela č. KN-C 851.
Žiadateľ: Juraj Trnka, Ul. Oslobodenia 783/103, 013 05 Belá. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2016/047855/Drn

07.12.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejného spoločenského podujatia. Viac

 

OU-LM-OSZP-2016/12571-Ku

01.12.2016
Žiadosť Komposesorátu - Pozemkového spoločenstva Liptovská Anna, Liptovská Anna 77, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO 30231841 o vydanie súhlasu:
- na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra pri lesoochranárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na území ochranného pásma Tatranského národného parku, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, JPRL 590a, 596a, 600, 601a, 602, 604a, 604b, 606a, 608b, 652, 653b, k.ú. Liptovská Anna
- na oplotenie pozemku za hranicami zastavného územia obce v zmysle 13 ods. 2 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.na území ochranného pásma Tatranského národného parku, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, JPRL 600, 601a, 602, 604a, 604b, 606a, 619a, 620b , 652, 653b, k.ú. Liptovská Anna Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]