Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2017/029203/Drn

21.06.2017
Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu na organizovanie spoločenského podujatia. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/028789/Ryb

20.06.2017
výskum na území NP Malá Fatra Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/027420/Ryb

20.06.2017
Letný stanovy tábor v k.ú. Novoť Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/028067/Ryb

20.06.2017
Vedecká konferencia Viac

 

OU-LM-OSZP-2017/07719-Ku

20.06.2017
Žiadosť Pozemkového spoločenstva Bývalí urbarialisti obce Východná, Východná 88, 032 32 Východná, IČO 00629588 o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp., v kompetenčnom území Tatranského národného parku, JPRL 1003 B 4, 1004 3, 1005 A 3, 1005 B 2 (LHC Račková – Lipt. Mikuláš), na časti parcely KN-E 8458/3 k.ú. Východná. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/9710-Mu

16.06.2017
Konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie, ... hosp. zvierat - oviec na území NP Veľká Fatra a jeho OP v k. ú. Necpaly.
Žiadateľ: PD "Cesta mieru" Necpaly - Žabokreky.
Lehota na prihlásenie sa do konania končí 23. 06. 2017.
Na prihlásenie sa do konania je možné použiť adresu: milan.mucha@minv.sk Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]