Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2016/039447/Kr

28.09.2016
Predĺženie platnosti rozhodnutia KÚŽP v Žiline č. 2012/256/Kr Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2016/039332/Drn

28.09.2016
Žiadosť o výrub stromov. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2016/039331/Drn

28.09.2016
Žiadosť o povolenie opravy zvážnice. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2016/039148/Kr

27.09.2016
Žiadosť o povolenie podujatia "Preteky psích záprahov na vozíkoch v Mošovciach" Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2016/022632/Ryb

22.09.2016
Botanický výskum Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2016/035011/Ryb

22.09.2016
Rajecká cyklomagistrála Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2016/038732/Ryb

22.09.2016
Cyklotrasa Biela Orava - súhlas Viac

 

OU-ZA-OSZP-2016/038732/Ryb

22.09.2016
Projekt "Cykotrasa Biela Orava" Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2016/038700/Kr

22.09.2016
Športové podujatie "Beh na Čremošnianske lazy 2016" Viac

 

OU-LM-OSZP-2016/9763-Ku

23.09.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačných zariadení (panelov) za hranicami zastavaného územia v zmysle §13 ods.2 písm. g) a § 14 ods.2 písm. b) zákona č.543/2002 Z. z. a umiestenenie krátkodobého prenosného zariadenia (cyklistický prístrešok) za hranicami zastavaného územia v zmysle §13 ods.2 písm. l) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na území Tatranského národného parku, kde platí 3.stupeň územnej ochrany ako aj jeho ochranného pásma, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, žiadateľ: Obec Liptovská Kokava. Viac

 

OU-LM-OSZP-2016/10036-Ku

21.09.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín na parcele č.KN-C 10587/13 v k.ú. Pribylina, žiadateľ Jaroslav Brezina. Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]