Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2017/042579/Drn

18.10.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonanie technických geologických prác. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/042524/Drn

18.10.2017
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/014466-Mu

16.10.2017
Predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2016/1136-Mu, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie hospodárskych zvierat a aplikáciu chemických látok a hnojív na území OP NP Malá Fatra, kde platí druhý stupeň ochrany.

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Kľačianska Magura, družstvo, Turčianske Kľačany.

Možnosť pihlásenia sa do konania končí: 23. 10. 2017.

Na elektronické prihlásenie sa do konania použite adresu: milan.mucha@minv.sk Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/014464-Mu

16.10.2017
Vydávanie súhlasu na oplotenie pozemkov v 2. stupni ochrany (OP NP Malá Fatra) v k. ú. Turčianske Kľačany.

Žiadateľ: V. Holúbek ml., Turčianske Kľačany.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 23. 10. 2017.

Na elektronické prihlásenie sa do konania použiť adresu: milan.mucha@minv.sk Viac

 

Oznámenie o začatí konania

26.07.2017
Informácia o začatí správneho konania Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]