Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP-2017/027929-010/Bal

15.11.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce Nezbudská Lúčka, parcela č. KN-C 4435/3 v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Miroslava Kubová, Nezbudská Lúčka 144, 013 24 Strečno. Viac

 

OU-LM-OSZP-2017/13049-CEN

15.11.2017
Súhlas na výrub drevín na parcele č. 2926/2, k.ú. Demänovská Dolina z dôvodu prístavby wellness resortu pre Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizáciíí SR Viac

 

OU-TS-OSZP-2017/001403

16.11.2017
Zabezpečenie ochrany biotopu Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v kompetenčnom území Správy TANAP-u v správe ŠL TANAP-u v okrese Tvrdošín Viac

 

Oznámenie o začatí konania

26.07.2017
Informácia o začatí správneho konania Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]