Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2017/039721/Ryb

22.09.2017
Zásah do vodného toku v súvislosti s rekonštrukciou mosta Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/039579/Drn

22.09.2017
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/039583/Drn

22.09.2017
Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona na výrub drevín. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/039441/Ryb

21.09.2017
Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Varínka v lokalite ústia rieky Varínky do rieky Váh Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/39255/Gs

20.09.2017
Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade, spoločnosť VALONG, s.r.o. v k.ú. Žabokreky, ide o rekonštrukciu existujúcich rybníkov a výstavbu novej sádky Viac

 

OU-LM-OSZP-2017/11040-Ku

22.09.2017
Žiadosť Urbárskeho spolku vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo 032 42 Vavrišovo 307, IČO 30233046 doručenej na tunajší úrad dňa 21.09.2017 o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra pri lesoochranárskej činnosti v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. v kompetenčnom území Tatranského národného parku, kde platí 3. stupeň územnej ochrany, JPRL 1381, 382, 386, 387b, 429, 430, 435, 436, 437, 438a, 438b, 443a, 455, 456, 457, 458a, 458b, 458c, 458d, 459, 483, 484, 485, 489, 490b, 491a, 491b, 492a, 493, 495b, 496, 497, 503, LHC Račková, k.ú. Jamník. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/13437-Mu

20.09.2017
Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku.
Žiadateľ: Ján Calík, Šútovo.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 27. 09. 2017
Prihlásiť sa je možné na adrese: milan.mucha@minv.sk Viac

 

Oznámenie o začatí konania

26.07.2017
Informácia o začatí správneho konania Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]