Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-20147/012184/Drn

17.02.2017
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia vydaného OU Žilina Viac

 

OU-ZA-OSZP3-2017/011154

13.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie dočasného prenosného zariadenia v k.ú. Varín, parcela č. KN-C 2976/1.

Žiadateľ: Ing. Jaroslava Karbanová, Antona Petrovského 2338/7, 010 01 Žilina. Viac

 

OU-LM-OSZP-2017/2333-CEN

15.02.2017
Súhlas na výrub drevín na parcele č. 2941/2 a 2944/4, k.ú. Demänovská Dolina pre Urbár a komposesorát pozemkové spoločenstvo Iľanovo z dôvodu výstavby individuálnych chát. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/3861

15.02.2017
Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie HZ na území NP Veľká Fatra a jeho OP pre PD "Cesta mieru" Necpaly Žabokreky.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/3860

15.02.2017
Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie HZ na území NP Veľká Fatra a jeho OP pre PD "Gader" Blatnica so sídlom v Karlovej.

Možnosť príhlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/3859

15.02.2017
Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie HZ na území Národného parku Veľká Fatra a jeho OP pre PD Belá-Dulice.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/3858

15.02.2017
Zrušenie rozhodnutia z vlastného podnetu vo veci pasenia HZ na území NP Veľká Fatra a jeho OP pre PD "SNP" so sídlom v Sklabini.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/2866

15.02.2017
Konanie z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie HZ pre SHR Branislava Vyletela.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac

 

OU-NO-OSZP-2017/004150

16.02.2017
Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci, IČO: 00000647 o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok ( Sekátor, Mustang, Husár) a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na pôdnych blokoch č. 4901/1 a 4804/1 v k.ú. Lokca v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z..

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .

Dátum zverejnenia:

16. 02. 2017 Viac

 

OU-RK-OSZP-2017/002162-002

14.02.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov (parc.č.C-KN 3461/1, 3460/5, 3460/4, 3460/3, 3460/2, 3460/1, 3459, 3461/2, 3460/10, 3460/9, 3460/8, 3460/7, 3460/6, 3463/1, 3463/2, 3463/3, 3463/4, 3563/5) za hranicou zastavaného územia obce Liptovská Štiavnica v území s platiacim druhým stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo NAPANT) z dôvodu oddelenia pozemkov od cestnej komunikácie a susediacich pozemkov; žiadateľ Ing.Marek Hrubják, KĽučiny 458/76, Liptovská Štiavnica Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]