Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2018/016112/Drn

16.03.2018
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2018/015407/Drn

16.03.2018
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2018/015404/Drn

16.03.2018
Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 zákona. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2018/014978/Ryb

13.03.2018
Projekt „Rodinný dom“, na parcele KN-C č. 20962, v k.ú. Krušetnica Viac

 

Oznámenie o začatí konania

26.07.2017
Informácia o začatí správneho konania Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]