Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-LM-OSZP-11010-CEN

26.10.2016
Súhlas na výrub drevín na parcele č. KN-E 5261, 5314 (zastaavné plochy a nádvoria) , k.ú. Partizánska Ľupča, lokalita Magurka, pre Obec Partizánska Ľupča Viac

 

OU-LM-OSZP-2016/11009-CEN

26.10.2016
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny na parc. č. KNC 3194/8 (TTP), k.ú. Partizánska Ľupča, intravilán , lokalita Magurka, pre Ing. R.Huttu Viac

 

OU-LM-OSZP-2016/11008-CEN

26.10.2016
Žiadosť o výrub drevín - jaseň štíhly, na parcele č. 3126/1 (záhrada) , k.ú. P.Ľupča, lokalita Magurka, intravilán obec, pre Boženu Polikaovú Viac

 

OU-LM-OSZP-2016/011293-CEN

26.10.2016
Umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia - predajného stánku na parc. č. KN-C2926/266, k.ú. Demänovská Dolina , vednej v KN ako zastavané plochy a nádvoria, pre žiadateľa TMR a.s. Viac

 

OU-RK-OSZP-2016/009231

25.10.2016
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie pozemku parc.č.C-KN 410/51 v k.ú. obce Štiavnička (za hranicou zastavaného územia obce) v území s platiacim druhým stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo NAPANT) z dôvodu oplotenia novostavby rodinného domu, žiadatelia Ľubomír Viktor a Gabriela Viktorová, obaja bytom J.Jesenského č.52, Sabinov Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]