Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2017/007023/Drn

13.01.2017
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/006551/Drn

13.01.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/006136/Kr

09.01.2017
Predĺženie platnosti rozhodnutia bývalého obvodného úradu životného prostredia žilina č.2013/452/Kr zo dňa 19.02.2013. Viac

 

OU-LM-OSZP-2017/708-CEN

10.01.2017
Súhla na oplotenie parciel s roidinnými domami v k.ú. Liptovský Ján mimo zasataveného územia obce pre žiadateľa Mgr. Máriu Kompišovú Viac

 

OU-NO-OSZP-2017/002047

12.01.2017
Žiadosť o súhlas na pozemnú bodovú aplikáciu chemických látok ( VAZTAK AKTIVE) a sietí STORANET, na zabránenie premnoženia podkôrneho hmyzu a nárastu podkôrnikovej kalamity, a repelentných prípravkov CERVACOL EXTRA, NEOPONIT-L a MORSUVIN, na ochranu mladých porastov proti ohryzu zverou, v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v CHKO Horná Orava, v zóne C s 3.stupňom ochrany pre Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, LS Zákamenné, LS Mútne, LS Oravská Polhora, LS Paráč.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .

Dátum zverejnenia:
12. 01. 2017 Viac

 

OU-TS-OSZP-2017/000089

13.01.2017
Žiadosť o výrub poškodených a chorých drevín ohrozujúcich okolité objekty v k.ú. Zuberec - žiadateľ obec Zuberec Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]