Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2017/009916/Vk

Žiadosť spoločnosti GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad o povolenie výnimky na vjazd a státie motorových vozidiel v k. ú. Lakšárska Nová Ves, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom podanej žiadosti je plánovaná výstavba Kompresorovej stanice na KN-C parcele č. 3092 v k. ú. Lakšárska Nová Ves.

Oznámenie

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže