Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Trnave

2018/031239/Pt

20.09.2018
Žiadosť Poľnohospodársko-obchodného družstva Abrahám, so sídlom 925 45 Abrahám č.220 o vydanie odborného stanoviska, v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z., k projektu „Čiastočná obnova závlah Poľnohospodársko - obchodné družstvo Abrahám“, ktorý sa plánuje zrealizovať v katastrálnych územiach Abrahám, Hoste a Pusté Úľany, v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď. Viac

 

2018/031679/Pt

19.09.2018
Žiadosť firmy AGROFARMA BUDMERICE s.r.o. ,Rybničná ul. 242, 900 86 Budmerice o predĺženie platnosti vydaného rozhodnutia č. KÚŽP-2/2011/00453-Pt zo dňa 25.10.2011 v znení rozhodnutia č.OU-TT-OSZP1-2013/00080/Pt zo dňa 11.12.2013, na základe ktorých bol žiadateľovi vydaný súhlas na vypúšťanie rybníkov z dôvodu výlovu odchovaných trhových a násadových rýb. Vydaný súhlas sa vzťahoval na rybníky nachádzajúce sa v chránenom areáli Trnavské rybníky, kde platí 4. stupeň ochrany, v jeho ochrannom pásme platí 3.stupeň územnej ochrany. Vydaný súhlas žiadateľ požaduje predĺžiť na dobu 5 rokov. Viac

 

2018/031612/Vk

19.09.2018
Žiadosť spoločnosti Roľnícke družstvo Pavlice o vydanie odborného stanoviska podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k projektu Obnova závlahového hospodárstva v k. ú. Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice a Pusté Úľany. Viac

 

2018/031611/Vk

19.09.2018
Žiadosť spoločnosti AGRO Voderady – Slovenská Nová Ves, a.s. o vydanie odborného stanoviska podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k projektu Obnova závlahového hospodárstva v k. ú. Slovenská Nová Ves a Voderady. Viac

 

OSZP1-2018/018794/Vk

19.09.2018
Žiadosť Mesta Galanta, Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., na organizovanie troch kultúrnych podujatí plánovaných v októbri a novembri 2018, uvedených v predmetnej žiadosti. Kultúrne podujatia sa uskutočnia na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante, ktoré sa nachádza v Chránenom areáli Galantský park, kde platí štvrtý stupeň územnej ochrany. Viac

 

2018/031546/Vk

18.09.2018
Žiadosť mesta Trnava o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade, ku ktorej dôjde v rámci investičnej akcie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok, SO Lávka pre peších a cyklistov ponad Trnávku. Dotknutý bude vodný tok Trnávka v intraviláne mesta Trnava, ktorý daným územím preteká v regulovanom koryte. Viac