Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Trnave

2017/022293/Vk

23.06.2017
Žiadosť Mesta Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v roku 2017, uvedených v predmetnej žiadosti. Predmetné podujatia sa uskutočnia v amfiteátri a v bastióne kaštieľa v Chránenom areáli Seredský park, kde platí štvrtý stupeň ochrany podľa zákona a podmienky ochrany podľa § 15 zákona. Viac

 

2017/022206/Ma

20.06.2017
Žiadosť Obce Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice o udelenie súhlasu podľa § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na ošetrenie Chráneného stromu – duba letného /Quercus robur L./ nachádzajúceho sa na parcele č. 74/1 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice. Viac

 

2017/020334/Bo

15.06.2017
Správne konanie vo veci: zmena rozhodnutia OSŽP Trnava č. OU-TT-OSZP3-2016/022357/ŠSOPaK/Bo zo dňa 25. 08. 2016. Predmetným rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 09. 2016, bol vydaný súhlas spoločnosti ALAS Slovakia s. r. o. na zničenie biotopov národného a európskeho významu v dobývacom priestore Trstín, v zmysle § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí bolo zároveň nariadené vykonať náhradné opatrenia za zničené biotopy (na zmiernenie vplyvov zásahov do biotopov v súvislosti s realizáciou banskej činnosti) na lokalitách PR Buková, PP Bukovina, PP Lančársky Dubník a Skalka. Zmenou rozhodnutia bude vypustená lokalita PR Lančársky Dubník a nahradená lokalitou NPR Čachtický hradný vrch, nakoľko z hľa-diska potrieb ochrany prírody je naliehavé pokračovať v opatreniach na tejto lokalite. Viac