Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Trnave

2018/012600/Vk

15.03.2018
Žiadosť obce Smolenice o vydanie súhlasu podľa ustanovení § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. na usporiadanie pretekov v orientačnom behu v termíne 05.-06.05.2018 v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Viac

 

2018/012403/Ma

12.03.2018
Žiadosť Jozefa Vaneka a Anny Vaňkovej, 906 34 Prievaly 376 o vydanie súhlasu podľa § 7b ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. na pestovanie nepôvodného druhu rastlín typu Paulownia Cotevisa 2, na parcelách č. 4643/2 a 4643/3 s celkovou rozlohou 4160 m2 v k. ú. Prievaly. Viac

 

2018/012402/Ma

12.03.2018
Žiadosť Obce Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade, ťažbou bahna z rybníka na parcelách č. 370/8, 371/2 a 369/2 v k. ú. Jaslovské Bohunice, z dôvodu odstránenia sedimentov a opravy hrádze rybníka zo strany toku Horná Blava. Viac

 

2018/012265/Pt

13.03.2018
Žiadosť Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava o povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa ustanovení § 14 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 543/2002 Z. z., resp. o povolenie organizovania verejnosti prístupných spoločenských podujatí a používania zariadení, ktoré spôsobujú hlukové a svetelné efekty. Jedná sa o nasledovné podujatia:

- Country deň, ktorý sa bude konať dňa 12.05.2018 a následne v priebehu mesiaca máj v rokoch 2019 a 2020,

- Ekofest, ktorý sa bude konať 23.6.2018 a v priebehu mesiaca jún v rokoch 2019 a 2020.

Obe akcie sa budú konať v areáli amfiteátra, v lokalite Kamenný mlyn. Predmetný amfiteáter je situovaný na parcele č. 10241/1, k. ú. Trnava, ktorej vlastníkom je mesto Trnava, správcom je žiadateľ. Dotknuté je ochranné pásmo chráneného areálu Trnavské rybníky, v ktorom platí 3. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona. Amfiteáter bol vybudovaný a zrekonštruovaný za účelom organizovania spoločenských podujatí pre verejnosť. Viac

 

2018/011759/ŠSOPaK/Ze

08.03.2018
Žiadosť o udelenie dočasnej výnimky o umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia – karavanu“ od Jána Rumanoviča, Jaslovské Bohunice 284/15, 919 30 Jaslovské Bohunice, na pozemku s p. č.: 5309/9 v k. ú. Buková v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. Viac

 

2018/011775/Ma

08.03.2018
Žiadosť Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta o povolenie výnimky s organizovaním akcie 36. ročníka Behu Galantou - Behu oslobodenia, ktorá sa bude konať dňa 14. apríla 2018 /sobota/ od 11.40 hod. do 13.30 hod. v mestskom parku neogotického kaštieľa, konkrétne časť trasy bude v chránenom areáli Park v Galante, v ktorom platí 4. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. Viac