Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Trnave

OU-TT-OSZP3-2018/019013/Bo

17.05.2018
Žiadosť o ydanie súhlasu na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení – elektrických ohradníkov, v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Dobrá Voda, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty; žiadateľ: SHR Marián Novák, Dobrá Voda, IČO: 31 846 475. Viac

 

2018/018794/Pt

16.05.2018
Žiadosť Mesta Galanta, Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., na organizovanie dvoch kultúrnych podujatí, uvedených v predmetnej žiadosti. Kultúrne podujatia sa uskutočnia na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante, ktoré sa nachádza v Chránenom areáli Galantský park, kde platí štvrtý stupeň územnej ochrany. Viac

 

2018/018582/Ma

11.05.2018
Žiadosť Adriena Szabó, ul. Muller Jártvány 1549/7, 930 11 Jahodná o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k stavbe „Oplotenie pozemku“ na parcele č. 322/179 v k. ú. Jahodná. Jedná sa o drobnú stavbu – oplotenie do výšky 2,5 m, ktoré hraničí so SKUEV0822 Malý Dunaj. Viac

 

2018/018639/Vk

10.05.2018
Žiadosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany o povolenie vykonania protipovodňového výcviku v dňoch 11.-13. júna 2018 v čase od 7:00 do 15:00 hod na Váhu a na vodnej nádrži Sĺňava, resp. o povolenie príslušných výnimiek a vydanie súhlasov podľa ustanovení § 15 zákona č. 543/2002 Z. z., nakoľko sa jedná o Chránený areál Sĺňava, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona. Viac

 

2018/018578/Vk

15.05.2018
Žiadosť Mesta Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. k uskutočneniu stavby verejného osvetlenia podľa PD „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“. Predmetná stavba bude umiestnená v Chránenom areáli Seredský park, kde platí štvrtý stupeň ochrany podľa zákona a podmienky ochrany podľa § 15 zákona. Viac