Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Trnave

2017/036093/Pt

13.11.2017
Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, o vydanie súhlasu a povolenie výnimky, v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z., na realizáciu projektu v súvislosti s pripravovanou stavbou: „Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa“. Projekt sa bude realizovať v NPR Klátovské rameno a v jeho ochrannom pásme, kde platí 3. a 5. stupeň ochrany podľa zákona. Viac

 

2017/035756/Vk

30.10.2017
Žiadosť spoločnosti Zelená Dolina, s.r.o., Š. Moyzesa 1, 034 01 Ružomberok o povolenie výnimky na vjazd a státie motorových vozidiel v lokalite Jahodník na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. Dôvodom podanej žiadosti sú výruby drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. Viac