Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Trnave

2018/024468/Ma

04.07.2018
Žiadosť Emila Cvečka, Záhorácka 905, 908 77 Borský Mikuláš o udelenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom na vjazd na rieku Morava za účelom rybolovu, v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie, kde platí II. stupeň ochrany v zmysle zákona. Viac

 

2018/024329/Vk

09.07.2018
Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., o povolenie výnimky na vjazd a státie motorových vozidiel podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na územie Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v k. ú. Dolné Orešany, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona, za účelom realizácie stavby „TA OKI Dolné Orešany, lok. Koza, VNK, TS, NNK“. Viac