Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Trnave

2017/030519/Ma

20.09.2017
Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepného závodu Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade pre stavbu „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt“ na pozemku reg. C s parcelnými č. 1378/2, 4839/1, 1137, 1183/1 v k. ú. Kráľov Brod. Predmetom stavby bude zabezpečenie ochrany obcí Kráľov Brod a Trstice pred spätným vzdutím od vodného toku Malý Dunaj výstavbou zátvorného objektu na vodnom toku Čierna Voda. Viac

 

2017/030562/Pt

20.09.2017
Žiadosť Mgr. Šárky Horáčkovej z Prírodovedeckej fakulty univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 o povolenie výnimky z územnej ochrany a o vydanie súhlasu na prieskum a výskum prírodných zložiek krajiny v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, na časti územia Národnej prírodnej rezervácie Zelienka, kde platí 3., 4. a 5. stupeň územnej ochrany. Viac

 

2017/030101/Vk

14.09.2017
Žiadosť obce Cífer o vydanie odborného stanoviska podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k projektu „Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa“. Navrhovaná činnosť je sčasti situovaná v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď. Viac