Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Trnave

2017/027576/Ma

17.08.2017
Žiadosť spoločnosti Lesy SR, š.p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice o povolenie výnimky na spracovanie náhodnej ťažby na LS Majdán podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt v dielcoch PR Lošonský háj, NPR Záruby a PR Bolehlav, kde platí 5. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

2017/027149/Ma

14.08.2017
Žiadosť Karola Veleba, Latorická 45, 821 07 Bratislava o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k povoleniu na stavbu „Dzeravý kýbel“ rekreačný domček na parcele č. 1298/2 v katastrálnom území obce Lošonec v Chránenom vtáčom území Malé Karpaty. Viac