Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Trnave

2017/012017/Pt

21.03.2017
Žiadosť Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava o povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa ustanovení § 14 ods. 1 písm. e) a f) zákona, resp. o povolenie organizovania verejnosti prístupného spoločenského podujatia, ktoré spôsobuje aj hlukové a svetelné efekty. Jedná sa o podujatie EKOFEST 2017, ktoré sa bude konať dňa 24.06.2017 v čase 15:00 – 24:00 hodiny, v areáli amfiteátra, v lokalite Kamenný mlyn. Predmetný amfiteáter je situovaný na parcele č. 10241/1, k. ú. Trnava, ktorej vlastníkom je mesto Trnava, správcom je žiadateľ. Dotknuté je ochranné pásmo chráneného areálu Trnavské rybníky, v ktorom platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona. Amfiteáter bol vybudovaný a zrekonštruovaný za účelom organizovania spoločenských podujatí pre verejnosť. Viac

 

2017/011490/Pt

15.03.2017
Žiadosť Združenia priaznivcov športového rybolovu, Adama Trajana 4834/23, 921 01 Piešťany, o vydanie súhlasu podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie stavby – unimobunky na KN-C parcele č.275/10, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Piešťany, v Chránenom areáli Sĺňava, kde v zmysle zákona platí 4.stupeň ochrany. Predmetný objekt sa plánuje využívať na propagáciu rybárstva medzi deťmi a mládežou. Viac

 

2017/011358/Ma

17.03.2017
Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava o udelenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom na územia, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom je stavba SA_Sobotište Kutálkovci, VNV, TS, NNK (L13.0401.16.0016), ktorá rieši výstavbu 22kV vzdušnej prípojky s ekologickými konzolami (tvar voči ochrany vtáctva), 1 stĺpovej transformačnej stanice a 1 kV distribučných rozvodov v zemi v obci Sobotište lokalite Kutálkovci. Stavba – navrhovaná časť VN prípojky je situovaná popri ceste III. tr. v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Viac