Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Trnave

2018/004367/Pt

08.01.2018
Žiadosť MsO SRZ Senica, Kunov 135, 905 01 Senica o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovými vozidlami na brehu VN Jablonica, pre členov SRZ za účelom výkonu rybárskeho práva. Vodná nádrž Jablonica sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. Viac

 

2018/003936/Pt

09.01.2018
Žiadosť PhDr. Adriána Polakoviča, bytom Veterná 5, 917 01 Trnava, o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 14 zákona č. 543/2002 Z. z. na organizovanie verejnosti prístupných spoločenských podujatí, v priestoroch amfiteátra v areáli Kamenný mlyn. Ide o nasledovné akcie, ktoré žiadateľ plánuje zorganizovať v priebehu celého roka (1 akcia za mesiac) po dobu 5 rokov: súťaž vo varení kapustnice, ukončenie fašiangov, oslava MDD, súťaž nemeckých stavačov, juniáles, koncerty hudobných skupín, súťaž vo varení gulášu, súťaž anglických stavačov, domáca zabíjačka.

Predmetný amfiteáter je situovaný na parcele č. 10241/1, k. ú. Trnava, vlastníkom ktorej je mesto Trnava. Dotknuté je ochranné pásmo chráneného areálu Trnavské rybníky, v ktorom platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona. Amfiteáter bol vybudovaný a zrekonštruovaný za účelom organizovania spoločenských podujatí pre verejnosť. Viac