Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Trnave

2017/019019/Pt

25.05.2017
Žiadosť firmy Rybáreň u Ďusa, s.r.o., Športová 565/7, 900 29 Nová Dedinka o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade na KN-C parcele č. 1474/13 z dôvodu prehĺbenia rybníka, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Pusté Úľany, v súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

2017/018736/Vk

23.05.2017
Žiadosť občianskeho združenia Katarínka, Šándorova 8, 821 03 Bratislava 2 o povolenie výnimiek zo zakázaných činností a o vydanie súhlasov v zmysle ustanovení § 13, § 14 a § 15 zákona č. 543/2002 Z.z. na území PR Katarína, v ochrannom pásme PR Katarína a na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde platí 2., 3. a 4. stupeň ochrany podľa zákona. Cieľom predloženého projektu je organizovanie letných dobrovoľníckych táborov mladých ľudí, ktoré sú zamerané na záchranu, konzerváciu a archeologický výskum Národnej kultúrnej pamiatky – kláštora a kostola sv. Kataríny. NKP sa čiastočne nachádza v PR Katarína a v CHKO Malé Karpaty v katastrálnom území Dechtice, okres Trnava. Tábory budú pokračovaním táborov organizovaných v rokoch 1995 – 2016. Tunajší úrad naposledy požadovanú činnosť povolil rozhodnutím v roku 2011, ktoré platilo do 31.12.2016. Cieľom projektu je tiež usmernenie turistického ruchu v lokalite a pokračovanie v budovaní informačného systému v koordinácii s obcou Dechtice. Žiadateľ je vlastníkom pozemku pod súčasným táboriskom a pozemku, na ktorom je postavená NKP. Pri výkone požadovanej činnosti doteraz neboli zistené žiadne problémy ohľadom porušovania zákona alebo podmienok rozhodnutia. Viac

 

2017/018234/Pt

15.05.2017
Žiadosť Ing. Eleny Kubišovej, Ul. M. Benku 13/6, 971 01 Prievidza o povolenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených v §14, §15 §16 zákona č. 543/2002 Z. z. na splav Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Klátovské rameno, v ktorej platí V. stupeň ochrany prírody podľa zákona. Konkrétne ide o splavenie toku na úseku Dunajský Klátov – Topoľníky na nafukovacích bezmotorových člnoch. Viac