Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Trnave

2016/036518/Pt

01.12.2016
Žiadosť spoločnosti Rybáreň u Ďusa, spol. s r.o., so sídlom Športová č.565/7, 900 29 Nová Dedinka o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k zámeru revitalizácie rybníka nachádzajúceho sa na C-KN parcele č. 1474/13, v katastrálnom území Pusté Úľany, ktorá je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď. Revitalizáciou sa plánuje prehĺbiť časť predmetnej parcely (na ploche 45000 m2) odťažením štrkopieskov do hĺbky 8 metrov. Viac

 

2016/036143/Ma

28.11.2016
Žiadosť spoločnosti Slovenský cykloklub, Námestie Slobody 6, 921 01 Piešťany o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. na vyznačenia 8 nových cykloturistických trás v oblasti CHKO Malé Karpaty, kde platí II. stupeň ochrany prírody. Všetky novo navrhované cykloturistické trasy prechádzajú po cestách III. triedy, miestnych komunikáciách, poľných, lesných cestách a iných existujúcich komunikáciách. Trasy nie sú plánované priamo cez porasty, neplánuje sa ani budovanie nových úsekov či chodníkov. Viac