Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Trnava

2016/036143/Ma

28.11.2016
Žiadosť spoločnosti Slovenský cykloklub, Námestie Slobody 6, 921 01 Piešťany o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. na vyznačenia 8 nových cykloturistických trás v oblasti CHKO Malé Karpaty, kde platí II. stupeň ochrany prírody. Všetky novo navrhované cykloturistické trasy prechádzajú po cestách III. triedy, miestnych komunikáciách, poľných, lesných cestách a iných existujúcich komunikáciách. Trasy nie sú plánované priamo cez porasty, neplánuje sa ani budovanie nových úsekov či chodníkov. Viac

 

2016/035918/Pt

23.11.2016
Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – mestská organizácia v Trnave, Vajanského 23, 917 00 Trnava o predĺženie platnosti vydaného rozhodnutia číslo OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt, ktorým bola povolená výnimka na vjazd a státie s motorovými vozidlami v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona, do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v katastrálnom území Buková, ľavý breh vodnej nádrže Buková. Výnimku žiadajú predĺžiť do 31.12.2017. Viac

 

OU-SE-OSZP-2016/012572-002

30.11.2016
Žiadosť ,,Oplotenie pozemkov a ustajnenie hospodárskych zvierat“ doručená dňa 30.11.2016 od spoločnosti BOS-POR AGRO s.r.o., Húšky č. 602, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 363 21 231 o vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov v k.ú. Borský Svätý Jur a pasenie hospodárskych zvierat mimo zastavaného územia obce v k.ú. obce Borský Svätý Jur a Moravský Svätý Ján a nočné ustajnenie zvierat na voľných ležoviskách mimo stavieb a zariadení v ohrade v k.ú. Borský Svätý Jur. Predmetné pozemky sa nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, kde podľa § 13 zákona platí druhý stupeň ochrany a na oplotenie pozemkov za hranicami zastavaného územia obce a ustajnenie hospodárskych zvierat mimo stavieb alebo zariadení sa vyžaduje súhlas podľa § 13 písm. d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac