Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Trnava

2017/010882/Ma

14.03.2017
Žiadosť spoločnosti OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava o povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 z. z.na vjazd a státie s motorovým vozidlom na územia, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom je stavba „Optická prístupová sieť SWAN, okres Trnava, oblasť Severovýchod“, ktorá bude základom pre poskytovanie digitálnych širokopásmových služieb typu Triple play. Sieť zasahuje do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v úseku k. ú. Dechtice a Dobrá Voda. Viac

 

2017/010883/Ma

14.03.2017
Žiadosť spoločnosti OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. na stavbu „Optická prístupová sieť SWAN, okres Trnava, oblasť Severovýchod“ v Chránenom vtáčom území Špačinsko-nižnianske polia v dĺžke trasy k. ú. Špačince, Jaslovce, Malženice, Bučany, Veľké Brestovany, Bohdanovce nad Trnavou, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Kátlovce. Viac

 

2017/013071/Vk

30.03.2017
Žiadosť spoločnosti NAFTA, a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 128 o povolenie výnimky zo zakázaných činností a o udelenie súhlasu v zmysle ustanovení § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonávanie geologického prieskumu, resp. na uskutočnenie činností pri riešení geologických prác „3D seizmické meranie Trnava a 2D seizmické meranie Horná Krupá“ v určenom Prieskumnom území Trnava (určené rozhodnutím MŽP SR). Dotknuté je územie okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. Súhlas a výnimka sa požaduje na celé prieskumné územie, t. j. aj na všetky chránené územia, ktoré sa tu nachádzajú. Podľa zistenia tunajšieho úradu sa v riešenom území nachádza Chránený areál Dedova jama, kde platí 4. stupeň ochrany a podmienky ochrany podľa § 15 zákona. Mapa riešeného územia tvorí prílohu tohto oznámenia. Viac

 

2017/012017/Pt

21.03.2017
Žiadosť Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava o povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa ustanovení § 14 ods. 1 písm. e) a f) zákona, resp. o povolenie organizovania verejnosti prístupného spoločenského podujatia, ktoré spôsobuje aj hlukové a svetelné efekty. Jedná sa o podujatie EKOFEST 2017, ktoré sa bude konať dňa 24.06.2017 v čase 15:00 – 24:00 hodiny, v areáli amfiteátra, v lokalite Kamenný mlyn. Predmetný amfiteáter je situovaný na parcele č. 10241/1, k. ú. Trnava, ktorej vlastníkom je mesto Trnava, správcom je žiadateľ. Dotknuté je ochranné pásmo chráneného areálu Trnavské rybníky, v ktorom platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona. Amfiteáter bol vybudovaný a zrekonštruovaný za účelom organizovania spoločenských podujatí pre verejnosť. Viac

 

2017/011358/Ma

17.03.2017
Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava o udelenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom na územia, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom je stavba SA_Sobotište Kutálkovci, VNV, TS, NNK (L13.0401.16.0016), ktorá rieši výstavbu 22kV vzdušnej prípojky s ekologickými konzolami (tvar voči ochrany vtáctva), 1 stĺpovej transformačnej stanice a 1 kV distribučných rozvodov v zemi v obci Sobotište lokalite Kutálkovci. Stavba – navrhovaná časť VN prípojky je situovaná popri ceste III. tr. v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Viac