Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Krajský úrad životného prostredia Trnava

2018/031612/Vk

19.09.2018
Žiadosť spoločnosti Roľnícke družstvo Pavlice o vydanie odborného stanoviska podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k projektu Obnova závlahového hospodárstva v k. ú. Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice a Pusté Úľany. Viac

 

2018/031611/Vk

19.09.2018
Žiadosť spoločnosti AGRO Voderady – Slovenská Nová Ves, a.s. o vydanie odborného stanoviska podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k projektu Obnova závlahového hospodárstva v k. ú. Slovenská Nová Ves a Voderady. Viac

 

OSZP1-2018/018794/Vk

19.09.2018
Žiadosť Mesta Galanta, Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., na organizovanie troch kultúrnych podujatí plánovaných v októbri a novembri 2018, uvedených v predmetnej žiadosti. Kultúrne podujatia sa uskutočnia na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante, ktoré sa nachádza v Chránenom areáli Galantský park, kde platí štvrtý stupeň územnej ochrany. Viac

 

2018/031546/Vk

18.09.2018
Žiadosť mesta Trnava o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade, ku ktorej dôjde v rámci investičnej akcie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok, SO Lávka pre peších a cyklistov ponad Trnávku. Dotknutý bude vodný tok Trnávka v intraviláne mesta Trnava, ktorý daným územím preteká v regulovanom koryte. Viac