Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PE-OSZP-2017/001108

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

 

Vec

Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2017/001108

 

            Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: miroslava.viktoriniova3@minv.sk.

Žiadateľ: Jakub Jasenovec, Družstevná 51, 900 28 Ivanka pri Dunaji, žiada o vydanie súhlasu na:

  • organizovanie letného stanového tábora v katastri obce Veľký Klíž (parc. Registra KN-C č. 1272/1) za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), v súvislosti s realizáciou akcie „Letný skautský tábor vo Veľkom Klíži“ v termíne od 12.7.2017 do 27.07.2017.

 

Správne konanie začalo dňa 21.06.2017.