Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PE-OSZP-2015/001223-002

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske 

 

 Vec:

Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2015/001223-002

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: .

Žiadateľ: Slovenská Národná Knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin žiada o vydanie súhlasu na:

  • výrub 1 ks dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Jaseň štíhly sa nachádza na parcele č. 12/1 v katastrálnom území Brodzany v území Brodzianského parku kde platí III. stupeň.   

Správne konanie začalo dňa 24.07.2015.