Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PE-OSZP-2014/000145

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

 

Vec: Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2014/000145

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu:

 

Žiadateľ: Mesto Partizánske, IČO: 00310905, žiada o vydanie súhlasu na:

  • organizovanie verejného spoločenského podujatia za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), - na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení
  • predajné stánky a prístrešok za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. l) zákona,
  • na použitie zariadenia spôsobujúceho hlukové efekty (reprodukovaná hudba) mimo uzavretých stavieb v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. n) zákona, v súvislosti s realizáciou akcie „Cesta rozprávkovým lesom“ v termíne 31.05.2014 (náhradný termín konania v prípade nepriaznivého počasia je 07.06.2014).

Správne konanie začalo dňa 25.04.2014.