Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TN-OSZP3-2018/024150-002 KOC

06.08.2018

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

            Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, začal dňa 01.08.2018 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 68 ods. a) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Ing. Jozefa Šumichrasta PhD. a JUDr. Jany Šumichrastovej, Trebišovská 149/21, 821 01 Bratislava.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Uvedené sa týka územia s druhým stupňom ochrany, v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, k. ú. Horná Súča na parcelách č. 4899, 4900/3 registra C.

          Orgán ochrany prírody podľa ustanovení §21 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční:

 

dňa 21. augusta 2018 (utorok) o 11,00 hod.

so stretnutím na obecnom úrade Horná Súča

        

  Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, zástupca je povinný predložiť písomné splnomocnenie.

          Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty v Nemšovej o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia najneskôr do 17. augusta 2018 alebo účasť na konaní.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

1. Ing. Jozef Šumichrast PhD., JUDr. Jana Šumichrastová, Trebišovská 149/21, 821 01 Bratislava

2. ŠOP SR Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3. Obec Horná Súča, Obecný úrad č. 233, 913 33 Horná Súča

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže