Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TN-OSZP1-2018/022879-002/Ba

OKRESNÝ  ÚRAD  TRENČÍN
ODBOR  STAROSTLIVOSTI  O ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3 ,   911 01  Trenčín

Vec
Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasov na organizovanie verejnosti prístupného športového podujatia podujatia „Rugged Race“
- upovedomenie o začatí správneho konania.

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 04. 07. 2018 začal správnekonanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Rugged s.r.o., Hlinícka 1154/23, 907 01 Myjava, IČO 48049930, z 30. 06. 2017.

          Predmetom konania je povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon“) na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce a vydanie súhlasov podľa § 13 ods.2 písm. g) , k) a písm. n) zákona na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce, na organizovanie verejného športového podujatia za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených a na použitie zariadenia na reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb v súvislosti s verejným športovým podujatím Rugged Race 01. septembra 2017. Dĺžka trate je 15 km. Dotknuté chránené územie je Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty na pozemkoch v katastrálnom území Stará Myjava: 26882/1, 26871, 268828/6, 29528/1, 29528/8, 29528/11, 40116/1, 40125/1, 40127/1, 40127/2, 40127/3, 40131, 40133/1, 40133/3, 40134/3, 40136/1, 40136/2, 40136/3, 40138, 40140/1, 40140/6, 40141/, 40141/3 a 40144.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Doručí sa poštou

1) Rugged s.r.o., Hlinícka č. 1154/23, 907 01 Myjava
2) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská č. 1, 907 01 Myjava
3) Obec Stará Myjava, Obecný úrad č. 145, 907 01 Stará Myjava

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
12) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava