Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PD-OSZP/2014-006632

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

A

POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

          Spoločnosť VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Ivanom Mäsiarom podala dňa 05.05.2014 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy (91H0*) a biotopu európskeho významu Tr1 (6210) – Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte v súlade s § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

           Záujmové územie sa rozprestiera na parcelách č. 724/14, 724/15, 724/16, 724/17, 724/18 k.ú. Horné Vestenice vo vlastníctve Urbariátu-pozemkového spoločenstva Horné Vestenice o celkovej rozlohe 8,55 ha. Dôvodom zásahu do predmetných biotopov je rozšírenie POPD vo východnej časti jestvujúceho dobývacieho priestoru Horné Vestenice - dolomitový lom Horné Vestenice .

            Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením §§ 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

28.05.2014 o 09.00 hod.

v sídle spoločnosti VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307.

          Do podkladov je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie a pri ústnom pojednávaní.

          V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-prievidza/.

          V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov (§ 82 ods. 5 zákona).

 

 

                                                                                                                                                   Ing. Darina Mjartanová

                                                                                                                                                           vedúca odboru

 

Na konanie sa pozýva

1. VESTKAM, s.r.o., 972 22 Horné Vestenice č. 307

2. Urbariát-Pozemkové spoločenstvo Horné Vestenice

Prizýva sa

1. ŠOP Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

2. Obec Horné Vestenice

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže