Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SK-OSZP-2017/005821-002

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastník konania

Predmet konania

OU-SK-OSZP-2017/005821-002

18.10.2017

18.10.2017

7dní

Ing. Boris Sabol, Okrúhle č. 84, 090 42 Okrúhle, požiadal Okresný úrad Svidník-OSZP o udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. na  oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia na parcele E-KN č. 948 v k.ú. obce Príkra, v súvislosti s realizáciou projektu: „Testovacia stanica Včely zakarpatskej“.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník alebo elektronicky na adresu: ludovit.durisin@minv..skv lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.