Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SK-OSZP-2017/002538-004

Dovoľujem si  Vám upovedomiť o začatom správnom konaní  pre  udelenie súhlasu na organizovanie spoločenského  podujatia


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastník konania

Predmet  konania

                                   OU-SK-OSZP-2017/002538-004       

 

04.04.2017

 

10.04.2017

 

7dní

Vojenský historický ústav, Bratislava požiadal Okresný úrad Svidník o udelenie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm. k), l) a n) zákona OPaK na umiestnenie prenosných  stánkov, prístreškov, techniky a použitia zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty v súvislosti s organizovaním spoločenského podujatia – „Noc Múzeí a galérií 2017“, ktoré sa uskutoční dňa 20.05.2017  na parcele E-KN č. 188 v k.ú. obce Vyšný Komárnik.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník alebo elektronicky na adresu:  ludovit.durisin@minv..sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie