Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2018/002243

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

 

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastník konania

Predmet konania

OU-SK-OSZP-2018/002243-004

16.04.2018

17.04.2017

5dní

Vojenský historický ústav, Bratislava požiadalOkresný úrad Svidník o udelenie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm. k), l) a n) zákona OPaK na umiestnenie prenosných stánkov, prístreškov, techniky a použitia zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty v súvislosti s organizovaním spoločenského podujatia – „Noc Múzeí a galérií 2018“, ktoré sa uskutoční dňa 19.05.2018 na parcele E-KN č. 188 v k.ú. obce Vyšný Komárnik.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník alebo elektronicky na adresu: ludovit.durisin@minv..skv lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.