Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00146

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Medzilaborce upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Duchnovičová 530/2, 068 01 Medzilaborce elektronicky na adresu: porada.ml@gmail.com v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00146

19.12.2013

23.12.2013

7 dní

VERCHOVINA spol. s r.o., Čabalovce č. 148, 067 16 Čabalovce - žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie, ... hospodárskych zvierat v 2. stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. (§ 13 ods. 2 písm. e/).