Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-LE-OSZP-2014/00741/HE Zásah do prírodných biotopov

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
Začaté správne konania :

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OÚ-LE-OSZP-2014/00741/HE

09.09.2014

10.09.2014

5 pracovných dní

Ing. Miroslava Takáčová, J.Wolkera 2036/11, 052 01 Sp.Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov na zásah do prírodných biotopov na parcelách EKN č. 647 a 654 k.ú. Lúčka, okres Levoča.