Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-LE-OSZP-2013/00205-HE

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča,  alebo elektronicky na adresu:  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania :

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OÚ-LE-OSZP-2013/00205/-HE

29.11.2013

29.11.2013

7 dní

Jozef Šarišský, Spišský Štvrtok  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks líp , rastúcich mimo lesa na parcele KN-C  č. 710/6

 v k. ú. Spišský Štvrtok