Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-LE-OSZP-2013/00068

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
Začaté správne konania :

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OÚ-LE-OSZP-2013/00068

23.10.2013

23.10.2013

7 dní

Mgr. Bibiána Legnavská, Levoča - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov na výrub 6 ks drevín , rastúcich mimo lesa na parcele KN-C č. 241/29
v k. ú. Lúčka.