Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2016/019732/SJ

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a  vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2016/019732/SJ

05.04.2016

06.04.2016

5 pracovných dní

Himalaya club Vysoké Tatry, Tatranské Zruby 12, 062 01 Vysoké Tatry - žiadosť o povolenie výnimky  podľa § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce podľa zákona č. 543/2002 Z. z. OPaK na účely vodcovskej činnosti, filmovacích prác a výcviku dobrovoľných záchranárov HZS na lokality v NPR Bielovodská dolina, NPR Javorová dolina, NPR Dolina Bielej vody, NPR Velická dolina, NPR Mengusovská dolina, NPR Velická dolina, NPR Kôprová dolina a NPR Tichá dolina území TANAPu