Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00903

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00903

26.6.2013

28.6.2013

7 dní

Mária Fiasková, Malá Domaša 18 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovia na p.č. 2095/211, 2095/210, 2095/207 k.ú. Kvakovce (zastavaná plocha a nádvorie) v počte 3 ks jelše, 1 ks klena + 15m2 krovia. Dôvodom výrubu je ohrozovanie zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.