Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SP-OSZP-2018/001408

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Športová 2, 091 01 Stropkov alebo elektronicky na adresu: Richard.Basko@minv.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-SP-OSZP-2018/001408

13.03.2018

13.03.2018

5 pracovných dní

Mesto Stropkov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parc. č. KNC 878/1, KNC 695/3 a KNC 640/1 k. ú. Stropkov