Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SP-OSZP-2018/001398

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Športová 2, 091 01 Stropkov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-SP-OSZP-2018/001398

12.03.2018

12.03.2018

5 pracovných dní

Obec Havaj - žiadosť o vydanie súhlasu na  výrub dreviny na pozemku parc. č. KNC 349 k. ú. Havaj