Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP, číslo konania OU-SL-ZP-2015/007135

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Okresný úrad Stará Ľubovňa, Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa, alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-SL-OSZP-2015/007135

29. 09. 2015

01. 10. 2015

7 dní

Dušan Bartkovský a manželka Anna Bartkovská – žiadosť v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na oplotenie pozemkov parc. č. KNC 3852, 3851/2, 3851/1, 3849/1, 3849/2 v kat. území Lesnica za hranicami zastavaného územia obce Lesnica