Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU_PO-OSZP1-2015/053377/SJ

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o  začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a  krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a  vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov alebo elektronicky na  adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2015/053377/SJ

22.12.2015

23.12.2015

5 pracovných dní

Horská záchranná služba, Riaditeľstvo, Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry -  výstavba AMS na Lapinovej poľane pod Kráľovou hoľou, NP Nízke Tatry - konanie podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o  ochrane prírody a  krajiny v  znení neskorších predpisov.