Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2018/008607/HM

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2018/008607/HM

19.01.2017

23.01.2018

5 pracovných dní

Media Fresh s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava- 1. majstrovstvá Slovenska v Snow Volejbale vo Vysokých Tatrách, na Štrbskom plese, ktoré sa nachádza na území TANAPu, kde platí 3. stupeň ochrany - žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov a vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na účely usporiadania bežeckého preteku