Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2017/042627/KM

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a  vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2017/042627/KM

19.10.2017

25.10.2017

5 pracovných dní

Pozemkové spoločenstvo Dúbrava-Turnisko, 053 05  Dúbrava - žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na spracovanie náhodnej ťažby v JPRL 2018, 2017A a 2017B na lesnom celku Ostatné lesy na LHC Spišské Podhradie v Národnej prírodnej rezervácii Rajtopíky s piatym stupňom územnej ochrany