Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2017/040995-3/KM

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a  vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2017/040995-3/KM

13.10.2017

13.10.2017

5 pracovných dní

Konanie o vydaní odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov pre projekt  "Náučný chodník-LES V POHYBE:poznanie a starostlivosť o spoločné prírodné hodnoty v slovensko-ukrajinskom cezhraničnom regióne" v k.ú. Zboj na území  Národného parku Poloniny