Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2017/034907/KM

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a  vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov alebo elektronicky na adresu:  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2017/034907/KM

14.09.2017

14. 09.2017

5 pracovných dní

Konanie o obmedzení vstupu verejnosti do časti Tatranského národného parku v záujme ochrany prírody a krajiny podľa § 19 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov formou sezónnej uzávery časti turistických značených chodníkov v Prešovskom a Žilinskom kraji