Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2017/016548/HV

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: oszp.po@minv.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2017/016548/HV

27.3.2017

28.3.2017

5 pracovných dní


NOVSTAV SL, s.r.o., Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa – žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade v súvislosti s ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Poprad v k.ú. Chmelnica v rkm 61,500-61,680 v lokalite pri cestnom nadjazde a v k.ú. Stará Ľubovňa v rkm 63,920 – 64,000 v lokalite nad oceľovou lávkou pre peších.