Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2016/044940/RD

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2016/044940/RD

21.10.2016

25.10.2016

5 pracovných dní

Artactive Events, s. r. o., Šándorova 3, 821 03 Bratislava – žiadosť o povolenie príslušných výnimiek zo zákazov a o vydanie príslušných súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s usporiadaním série verejnosti prístupných kultúrnych podujatí s názvom „Kvety Tatier“, ktorá sa uskutoční vo viacerých lokalitách na území Tatranského národného parku počas letných mesiacov v roku 2017.