Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2016/034572/RD

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2016/034572/RD

25.07.2016

25.07.2016

5 pracovných dní

Tatranský Okrášľovací Spolok, Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry – žiadosť o vydanie súhlasov a o povolenie príslušných výnimiek zo zákazov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s rekonštrukciou Národnej kultúrnej pamiatky Encián v NPR Skalnatá dolina na území Tatranského národného parku