Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2016/033834/SJ

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a  vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2016/033834/SJ

18.07.2016

20.07.2016

5 pracovných dní

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica - žiadosť o súhlas s vykonaním výskumu a o povolenie výnimiek zo zákazov v rámci riešenia projektu APVV-15-0292 Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj zaznamenaný v jazerných sedimentoch Vysokých Tatier