Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2016/033107/KM

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: oszp.po@minv.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2016/033107/KM

11.07. 2016

13. 07. 2016

5 pracovných dní

Pozemkové spoločenstvo Lendacké, 059 55 Ždiar - žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s náhodnou ťažbou v Prírodnej rezervácii Skalka v ochrannom pásme Tatranského národného parku