Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2016/027674/HV

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: oszp.po@minv.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2016/027674/HV

31.5.2016

31.5.2016

5 pracovných dní


Podielnické družstvo Ondava Stropkov, Šarišská ulica, 091 01 Stropkov – žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na ťažbu riečneho materiálu z vodného toku Ondava v rkm 98,700-101,700 v k.ú. Sitniky-Stropkov-Tisinec a v rkm 7,450-7,650 v k.ú. Chotča.