Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2016/018446/HV

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: oszp.po@minv.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2016/018446/HV

24.3.2016

4.4.2016

5 pracovných dní

Ľubomír Kravčák B&B Centrum Vyšné Hágy, Vyšné Hágy 28, 059 84 Vyšné Hágy – žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. 2013/245-827 zo dňa 28.01.2013 podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorým boli povolené výnimky a vydané súhlasy v súvislosti s prevádzkovaním požičovne snežných skútrov v k.ú. Štrbské Pleso.