Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2015/038205/KM

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: oszp.po@minv.sk lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2015/038205/KM

24.08.2015

25. 08. 2015

5 pracovných dní

LESY Slovenskej republiky š.p., OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov – žiadosť o povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona OPaK v súvislosti so spracovaním vetrovej kalamity o objeme 200 m3 v lesnom dielci 119 v NPR Vernárska tiesňava