Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2015/037579/KM

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: oszp.po@minv.sk lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2015/037579/KM

07.08.2015

18. 08. 2015

5 pracovných dní

SIRECO s.r.o., Žatevná 12, 841 01  Bratislava – žiadosť o posudenie projektu "Realizácia optických sietí, Klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina" podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Ždiar a v k.ú. Tatranská Javorina v lokalitách NATURA 2000: v území európskeho významu SKUEV0307 Tatry a v chránenom vtáčom území SKCHVU030 Tatry