Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2015/022506/KM

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2015/022506/KM

22.04.2015

23. 04. 2015

5 pracovných dní

NUNEZ NFE s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava – žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a doplnení na pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov alebo náučných chodníkov za hranicami zastavaného územia obce a na vjazd a státie 3 motorových vozidiel v NPR Javorová dolina a NPR Belianske Tatry v súvislosti s natáčaním exteriérových záberov pre film "Karolovo posolstvo"