Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2014/00968/KM

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2014/00968/KM

19.02.2014

19.02.2014

5 pracovných dní

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica č. 66, 059 60  Tatranská Lomnica – žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka