Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PO-OSZP1-2018/007227/HM

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov alebo elektronicky na adresu:  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2018/007227/HM

11.01.2018

15.01.2018

5 pracovných dní

Eventum plus, s.r.o., Opálová 1, 851 01 Bratislava, IČO : 45260401 - žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov a udelenie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s organizovaním verejnosti prístupného spoločenského podujatia " Snow show" v lyžiarskom stredisku Roháče Spálená a na Štrbskom plese.