Vytlačiť Poslať stránku

OU-PP-OSZP-2016/004232

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2016/004232

12.02.2016

17.03.2016

5 pracovných dní

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín na parcele KN-C č. 2202/20 v k. ú. Štrba.

Sem vložte text